منابع کارشناسی ارشد تربیت بدنی در کلیه گرایش ها

30سوال زبان خارجه:

1) 15 سوال عمومی = 504 واژه

2)15 سوال تخصصی = 50 متن چوبینه

20 سوال فیزیولوژی:

1) اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1 / دکتر گایینی – دکتر دبیدی روشن

2) دریانوش انتشارات راهیان ارشد

3) برای افرادی که میخواهند ارشد فیزولوژی قبول شوند کتاب انرژی و تغذیه گائینی

20 سوال یادگیری و رشد و تکامل حرکتی

1)یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین ( دکتر نمازی زاده – دکتر واعظ موسوی)

2)رشد و تکامل حرکتی در طول عمر (دکتر نمازی زاده –دکتراصلانخانی)

3)برای افرادی که میخواهند ارشد رشد و یادگیری حرکتی قبول شوند، مفاهیم و کاربرد یادگیری حرکتی ( دکتر واعظ موسوی – دکتر شجاعی) و رشد حرکتی (دکتر معصومه شجاعی)


20 سوال آسیب های ورزشی  و حرکات اصلاحی

1)کتاب پیشگیری و درمان آسیب های شناسی، (دکتر علیزاده، قرخانلو، دانشمندی)

2)کتاب حرکات اصلاحی (دکتر علیزاده، دانشمندی، قرخانلو)انتشارات سمت

3) برای افرادی که میخواهند ارشد رشد و یادگیری حرکتی قبول شوند، جزوه حرکات اصلاحی دکتر رضا رجبی دانشگاه تهران


20 سوال بیومکانیک و حرکت شناسی

1)بیومکانیک فنون ورزشی (جیمزجی هی)دکتر نمازی زاده
2) حرکت شناسی = حرکت شناسی دکتر تندنویس

3) برای افرادی که میخواهند ارشد بیومکانیک و حرکت شناسی قبول شوند، جزوه دکتر نادر فرهپور دانشگاه بوعلی سینا همدان و اصول حرکت شناسی ساختاری ( دکتر دبیدی روشن)


20 مدیریت رویدادها و مسابقات ورزشی

1)مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی(دکتر مهرزاد حمیدی)
2) مدیریت سازمانهای ورزشی (دکتر  سجادی)

3) برای افرادی که میخواهند ارشد مدیریت ورزشی قبول شوند،  مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی (فیزو) ( دکتر حمیدی و همکاران) مدیریت سازمانهای ورزشی / آگوستا هرناندز ( دکتر الهی – دکتر خسروی زاده)

 

20 سوال سنجش و اندازه گیری

1)سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی(دکتر شیخ ، شهبازی و طهماسبی)

2)سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی / انتشارات پیام نور

 تاريخ : یکشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۱ | 22:56 | نویسنده : وحید یبلویی |